Home

Operaționalizarea conceptelor exemple

Aceştia cresc probabilitatea ca definiţia operaţională să ofere probe legate de concept. Exemplu: Dacă studenţii: - dau exemple de utilizare a conceptelor, - declară că au înţeles. Analiza conceptuala. Sa se delimiteze extensiunea si structura fenomenelor ce alcatuiesc obiectul; Sa se enunte conceptele care clarifica teoretic domeniul masurat; Sa se precizeze modalitatile de identificare a datelor empirice din sfera conceptelor

OPERATIONALIZAREA CONCEPTULUI, Concepte operationale refera

  1. Exemple. Referințe. operaționalizarea variabilelor Acesta constă într-un proces logic prin care conceptele care fac parte dintr-o investigație sunt descompuse cu intenția de a le face mai puțin abstracte și mai utile pentru procesul de investigație. Când fiecare variabilă poate fi colectată, evaluată și observată, ea devine un indicator
  2. Exemple: a recunoaste o sonata intre compozitiile lui Beethoven; a recunoaste o fuga intre compozitiile lui Bach etc. 1.1.constiinta: intr-o situatie specifica, elevul trebuie sa devina constient de prezenta unui lucru sau a unui fenomen; 1.2.vointa de a recepta: elevul trebuie sa fie dispus sa accepte un stimul dat
  3. Operaționalizarea conceptelor Operaționalizarea are ca scop definirea unui concept astfel încât acesta să poată fi observat din punct de vedere empiric, sau mai exact, înseamnă stabilirea operațiilor necesare pentru a observa însușirile definitorii ale conceptului ce pot fi identificate, evaluate sau chiar măsurate în universul empiric

concepte by Bdgrup Romania - Issu

Operaționalizarea conceptelor oferirea de exemple diverse și discutarea lor operaționalizarea unor concepte din științele sociale Expunere, problematizare, exerciții în grup și individuale Familiarizarea cu instrumentele de cercetare ale metodelor chestionar grilă de analiză grilă de observație Realizarea unor instrumente de cercetar -Operaționalizarea conceptelor general stabilite, încadrarea în literatura de specialitate și aplicarea practică prin identificarea principalelor dimensiuni în mediile comunicaționale alesepentru cercetarea studențească final Este vorba despre operaționalizarea conceptelor de publicuri și rețele în acest context, elemente de etnografie circumscrisă fenomenului pe care îl numim astăzi Internet și enunță câteva principii generale legate de rețea și identitate din punc

Operaționalizarea conceptelor amenințare hibridă şi agresiune hibridă.. 39 2.1. Abordarea conceptului amenințare hibridă în cadrul NATO.. 48 2.2. Abordarea conceptului amenințare hibrid Ultimul apitol este dedicat modului de stabilire a eșantionului de date necesar. La sfârșit, în Anexă, având în vedere importanța acestei etape, prezentăm niște exemple suplimentare de operaționalizare a conceptelor Calitatea expunerii şi a argumentării: aprofundarea și operaționalizarea conceptelor de referință, înțelegerea adecvată şi ilustrarea convingătoare a cadrelor analitice, argumentarea riguroasă - Conținuturile din programă sunt abordate în manual în aşa fel încât sǎ asigure dezvoltarea limbajului și operaționalizarea conceptelor în contexte creative și să faciliteze conexiuni pe care un elev de 13-14 ani le poate realiza pornind de la experienţa proprie. În manual se regǎsesc activitǎți practice și exemple din viața cotidianǎ, care conduc la realizarea finalitǎților programei școlare, a transferului de cunoştinte pentru o învăţare transdisciplinară

Operaționalizarea conceptelor Mai este cunoscută și sub denumirea de construcția variabilelor și elaborarea schemei descriptive de cercetare. În această etapă are loc trecerea de la concepte la dimensiuni, indici, indicatori (Mărginean, 2000, p. 123) Operaţionalizarea conceptelor fundamentale ale unor modele teoretice prin metode specifice și operaționalizarea conceptelor teoretice. Cunoştinţele predate şi metodele derivate din teorie sunt în acord cu cerinţele Colegiului Psihologilor din România, cu accent pe latura etică şi deontologică a profesiei, respectiv respectă. 7.3 Operaționalizarea conceptelor legate de caracteristicile centrelor comerciale 180 7.4 Elaborarea ipotezelor cercetării 186 7.5 Elaborarea chestionarului 189 7.6 Definirea populației studiate, a unității de cercetare şi de sondaj 190 7.7 Metoda de eșantionare, mărimea și caracteristicile eșantionului 19

- conține exemple și contexte desprinse din universul de cunoaștere al elevilor. - conținuturile din programă sunt abordate în manual în aşa fel încât sǎ asigure dezvoltarea limbajului și operaționalizarea conceptelor în contexte creative și să faciliteze conexiuni pe care un elev de 13-14 ani le poate realiza pornind de la. operaţionalizarea conceptelor alegerea metodelor şi tehnicilor de cercetare construcţia instrumentelor realizarea eşantionului selecţia şi instruirea operatorilor Culegerea datelor studiul pilot culegerea propri-zisă Analiza şi interpretarea datelor verificarea datelor reducerea datelor analiza primară analiza de profunzim Operaționalizarea conceptelor sociologice, încadrarea în literatura de specialitate și aplicarea practică prin identificarea principalelor dimensiuni în mediile comunicaționale alese pentru cercetarea studențească finală. Înțelegerea și aplicarea principalelor etape din procesul cercetării sociologic

Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea proceselor din domeniul ingineriei mecanice. Respectarea principiilor, normelor și valorilor codului de etica profesionala prin abordarea unei strategii de munca riguroasă, eficient Aplicarea conceptelor teoretice fundamentale și utilizarea Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea proceselor din domeniul ingineriei mecanice. Exemple de aplicare a regulilor utilizate la trasare compuneri, modele materiale, soft-uri, produse media, etc. 6. Metoda cercetării documentelor curriculare şi şcolare constă în analiza datelor oferite de sursele de documentare oficiale, documente şcolare şi de arhivă, în contextul scopului şi obiectivelor cercetării

De exemplu, un training de tipul abilități esențiale va avea un grad zero de toleranță pentru non-conformități la implementarea conceptelor predate. Cu alte cuvinte, dacă definești trainingul de leadership ca unul din seria abilități esențiale, chiar trebuie să-l pui în practică as is , așa cum l-ai primit Elaborarea unor modele inovative de cercetare a fenomenelor sociale în organizații și comunități prin utilizarea metodologiilor consacrate. C1.3. Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicare Operaționalizarea conceptelor. Atenția este modalitatea prin care putem procesa în mod activ cantitatea enormă de informație care ne înconjoară, prin intermediul simțurilor, al memoriei și al proceselor cognitive (Sternberg, 2011). Una din funcțiile principale ale atenției este identificarea obiectelor și evenimentelor importante Astfel s-a elaborat operaționalizarea conceptelor pentru proiectul de cercetare sociologică privind discriminarea rasială, cu populația studiată-populația de etnie rroma: Conceptul de DISCRIMINARE se referă la acel comportament de respingere și de tratare inegala a altor indivizi cu accent pe educația teatrală. Al treilea capitol major (Operaționalizarea), după clarificarea conceptelor de educație teatrală și pedagogie teatrală, introduce cele trei modele decisive. În partea a patra (Implementare I) analizez inițiativele de educație teatrală în limba română, precu

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic 2008 Modulul PSIHOPEDAGOGIC PEDAGOGIE I 1 Curs 1 FINALITĂŢILE EDUCAŢIEI - IDEAL, SCOPURI, OBIECTIVE 1. DEFINIREA ŞI ANALIZA CONCEPTELOR: finalitate, ideal, scop, obiectiv, sarcină, profil educaţional (de formare) al elevului A. Explicaţii de bază Fiecare dintre cele patru întrebări la care răspunde un curriculum, în conceperea. O astfel de teorie necesită identificarea, operaționalizarea și justificarea conceptelor de bază implicate în fenomenul de emergență și a regulilor sau a proceselor care descrie ce, când și cum gândesc, se comportă și reacționează la mediu entitățile de la nivelul inferior Operaționalizarea mai clară a conceptelor de implicare și de participare a părinților (Feuerstein, 2000 și Desforges, 2003, apud Smith et al., 2007) permite diferențierea următoarelor aspecte: - două tipuri de implicare a părinților și anume: spontană, care pornește de jos în sus, fata de cea planificată, de sus în jos Operaționalizarea conceptelor, eșantionarea Capitolul 6. Metode și modele de cercetare Capitolul 7. Designul experimental Capitolul 8. Metode descriptive I Capitolul 9. Metode descriptive II Capitolul 10. Măsurători indirecte sau alternative ale comportamentului uman Capitolul 11. Cercetări pe un singur subiect Capitolul 12

OPERAȚIONALIZAREA FUNCȚIEI DE INFORMAȚII PENTRU AFACERI . ÎNTR-O COMPANIE DIN SECTORUL ENERGETIC . compendiu al conceptelor de informații pentru afaceri aplicabile în economia de De exemplu, considerând că sunt improbabile derulări de interviuri sa 6.2.1 Descrierea experimentului și operaționalizarea conceptelor / 210 6.2.2 Formarea eșantionului și colectarea datelor / 215 6.3 Analiza și interpretarea datelor / 219 De exemplu, Dyer et al., (2001) într-un studiu pe 200 de companii cu operațiuni la nivel global observă că jumătate dintre colaborăril Tabel 1 - Definire și ilustrare a conceptelor cheie (după Margaret O'Dougherty Wright, Ann S. Masten și Angela J. Narayan, 2013) adaptarea. e exemplu, operaționalizarea compentenței va putea fi realizată și la nivelul familiei sau al comunității, nu doar la nivelul individual al copilului.. Prezentarea conceptelor, punerea în context critic, operaționalizarea lor 3. Ipoteze sau obiective Cadrul teoretic conţine atât o retrospectivă a problematicii (punctele forte şi punctele slabe ale cercetărilor anterioare) cât şi o primă parte a noii perspective (formularea ipotezelor principale şi secundare ale cercetării)

Prezentarea conceptelor, punerea în context critic, operaționalizarea lor. 3. Ipoteze sau obiective. Cadrul teoretic conţine atât o retrospectivă a problematicii (punctele forte şi punctele slabe ale cercetărilor anterioare) cât şi o primă parte a noii perspective (formularea ipotezelor principale şi secundare ale cercetării) Harta competențelor: un instrument-pilot pentru învățători. Partea I: MATEMATICA. Dacă luăm în serios principiul echității în educație, pentru a micșora prăpastia dintre copiii cu acces diferit la educație, avem nevoie cel puțin de un reper care să arate măsura în care fiecare elev a dobândit la final de an competențele din. 4. Operaționalizarea conceptelor de putere integrativă și de opoziție a suferit modificări discursive vizibile în documentele NATO produse în timpul Războiului Rece și în anii de după încheierea Războiului Rece. Metodologia Legătura dintre limbă și putere reprezintă punctul de plecare pentru elaborarea unei metod d) Operaționalizarea obiectivelor educaționale. Concept, modele de operaţionalizare, relevanță practică, limite. Aplicații. e) Paradigma centrării pe competenţe în proiectarea, implementarea şi evaluarea programelor educaţionale II.2. OPERAȚIONALIZAREA CONCEPTELOR, DIMENSIUNI ȘI INDICATORI. Pornind de la obiectivele generale și specifice ale activității de cercetare și având în vedere determinările metodologice ale proiectului, a fost elaborată următoarea serie de dimensiuni operaționale: 1

Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea proceselor din domeniul ingineriei mecanice. Exemple de calcul 4 7.SOLICITĂRI VARIABILE Fenomenul de oboseală. Mărimi ce caracterizează solicitarea variabilă. Rezistența la oboseală 5.1. Definiții și modele teoretice 206 38 5.1.1. Relația dintre marketing global și marketing glocal 207 5.1.2. Abordări ale conceptelor de: strategie, planificare strategică, strategie de marketing, program de marketing, plan de marketing, mix de marketing 20

3) operaționalizarea conceptelor, definirea variabilelor; 4) (dacă este cazul) formularea ipotezelor; 5) elaborarea planului (design-ului, modelului) de cercetare; 6) definirea populației cercetării și constituirea eșantionului, folosind tehnici specifice de eșantionare operaționalizarea conceptelor, examinarea cadrelor teoretice anterioare, colectarea de date, analiza empirică a materialelor și redarea rezultatelor. Toți acești pași vor contribui la elaborarea unei grounded theory (după definiția dată de Strauss și Corbin - Strauss și Corbin 1998) care va genera noi informații privind industriil

Idei de business management, sau cum îți poți rentabiliza talentele și ideile. 1. Identifică ce-ți place să faci. Poți fi talentat în aceste domenii sau nu. Există nenumărate exemple care probează că perseverența și ardoarea dorinței de a reuși primează în fața talentelor înnăscute Asociata de psihologie industriala si organizationala. Prezentarea organizatiei. Asociația de Psihologie Industrială și Organizațională (APIO) este o asociație profesională care reunește psihologi și alți specialiști activi în domeniile psihologiei muncii, industriale și organizaționale și al managementului resurselor umane.Misiunea sa primară este aceea de a contribui în mod. conceptelor pedagogice şi semnificaţiilor conceptuale ale Operaționalizarea obiectivelor educaționale - aplicații, exemple 2 Tradiţional şi modern în abordarea conţinuturilor educaţiei Niveluri ale integrării curriculare: intradisciplinaritate

OPERAȚIONALIZAREA by Stefana Bianc

• utilizarea conceptelor şi teoriilor moderne de comunicare: orizontală/ verticală, Operaționalizarea obiectivelor educaționale. 2. Procesul de învățământ - sistem şi funcționalitate valențe formative, limite; exemple de mijloace didactice utilizate în predare-învățare-evaluare la disciplinele din învățământul. 5.1.2 Modele legislative de organizare a camerelor de comerț și industrie..... 85 5.2 CAMERA DE COMERȚ INTERNAȚIONALĂ DE LA PARIS..... 89 5.3 ASOCIAȚIA CAMERELOR DE COMERȚ ȘI pot contribui la operaționalizarea conceptelor, formularea ipotezelor și realizarea unei cercetăr Construirea de modele, metode și indicatori pentru luarea deciziilor C5.1. Identificarea și descrierea conceptelor, teoriilor și metodologiilor folosite pentru realizarea Operaționalizarea noțiunilor cheie și formularea de obiective, strategii și ipoteze pentru realizarea de cercetări în domeniu C5.3. Aplicarea de metode, tehnici. cursului. Definirea și operaționalizarea conceptelor etică și integritate Prezentarea orală a conținutului cursurilor în fața studenților Videoproiector necesar Curs 2. Etica şi deontologia profesională. Provocări etice în mediul academic Prezentarea orală a conținutului cursurilor în fața studenților Videoproiecto

acţiunilor propuse precum și operaționalizarea conceptelor menționate în proiect. 1. ŞCOLARIZAREA OBLIGATORIE, ÎNCEPÂND CU VÂRSTA DE 5 ANI În documentul Viziune şi strategie 2018 - 2030, capitolul Structura sistemului educaţional. Scenarii propuse, subcapitolul Descrierea sistemului de educaţie din anul 2030 confor c) Operaționalizarea obiectivelor educaționale . 2. Procesul de învățământ - sistem şi funcționalitate . a) Procesul de învățământ: concept, structură, funcții, dimensiuni, caracteristici, procesualitate internă, modele explicativ-interpretativ

Operaționalizarea Variabilelor: Proces Și Exemple - Ştiinţ

Proiect MTCS. Universitatea din București Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Fumatul , o problemă socială? Profesor coordonator : Student: Borlescu Ana Gavril Daniel-Răzvan Sociologie seria 1 Grupa 4 Anul 1 București -2013 1 f Fumatul, o problemă socială? După cum știm fumatul de tutun, este un viciu aparent inofesiv din. Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și interpretarea fenomenelor cu care se confruntă organizațiile și comunitățile C2.4. Construirea și evaluarea indicatorilor sociali relevanți pentru cercetările sociale C6.1 Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (CCIB) în parteneriat cu SC Global Consulting & Training Center SRL organizează cursul Indreptar economic pentru managerul de succes.De la teorie la practica în perioada 23-24.02.2018, la sediul CCIB din str. Ion Ghica nr. 4, sector 3, etaj 2, sala Assan. Obiectivele cursului implementarea conceptelor inovative în economia regională printr-o abordare de jos în sus, ce înseamnă operaționalizarea strategiei prin implementarea de proiecte, facilitează cunoaşterea şi propune modele exemple de bune practici în domeniul cercetării ș

Clasificarea Si Operationalizarea Obiectivelor Pedagogic

Un număr de 62 de organizații non-guvernamentale au depus vineri, 8 martie 2019, la sediul Administrației Prezidențiale, un memoriu prin care își exprimă obiecțiile legate de controversatul proiect al președintelui Klaus Iohannis, România Educată, ce se dorește a fi implementat la nivel național în România. Proiectul este susținut public de către Victor Rebengiuc, Oana. CP1.3 Utilizarea integrată a conceptelor, principiilor, teoriilor şi practicilor Să proiecteze operaționalizarea contabilă a operațiunilor derulate de către o Exemple detaliate (fișiere .docx, pdf, pptx, .xlsx

Etapa I în evaluarea motivației în muncă - HR Inf

Într-o acțiune fără precedent, care a fost înaintă în cursul zilei de vineri și la Cotroceni, Alianța Părinților din România critică, cu argumente solide, proiectul lui Klaus Iohannis. Susținută de 62 de asociații importante din România, acțiunea atacă cinci punte sensibile ale proiectului. Redacția EvZ a decis publicarea integrală a documentului Managementul informațiilor se referă la un ciclu de activitate organizațională: achiziționarea de informații de la una sau mai multe surse, găzduirea și distribuirea acestor informații pentru cei care au nevoie de ele, și în final arhivarea sau ștergerea lor.. Acest ciclu de implicare organizațională cu informații implică o varietate de părți interesate: de exemplu, cei care. Acțiune fără precedent în România. Iohannis primește o lovitură dură. România educată, proiectul inițiat și susținut de președintele Klaus Iohannis, primește o palmă dură din partea Alianței Părinților din România. Într-o acțiune fără precedent, care a fost înaintă la Cotroceni, Alianța Părinților din România.

Operaționalizare - Operationalization - xcv

1.1. Contribuții teoretice privind rolul familiei în formarea personalității: analiza conceptelor-cheie 8 1.2. Rolul comunicării și interrelaționării în mediul familial asupra dezvoltării personalității copilului: modele teoretice explicative 11 1.3 De exemplu, Terman Life Cycle Study din SUA, un studiu longitudinal desfășurat pe perioada a peste opt decenii, arată că, în medie, școlarizarea timpurie este asociată cu rezultate mai slabe, inclusiv pregătire mai slabă la matematică, educație mai scăzută în ansamblu, anumite dificultăți la mijlocul vieții, consum mai mare. Un număr de 62 de organizații non-guvernamentale au depus vineri, 8 martie 2019, la sediul Administrației Prezidențiale, un memoriu prin care își exprimă obiecțiile legate de controversatul proiect al președintelui Klaus Iohannis, România Educată, ce se dorește a fi implementat la nivel național în România. Inițiat de Alianța Părinților din România, memoriul critică.

Descrierea conceptelor, teoriilor , paradigmelor și metodologiilor utilizate în cercetarea organizațiilor și comunităților Formularea de ipoteze și operaționalizarea conceptelor cheie pentru explicarea și Înțelegerea și explicarea fenomenelor și proceselor sociale cu ajutorul unor modele explicative consacrate (schimbare. • Operaționalizarea conceptelor de bază utilizate în psihodiagnoza persoanelor cu Dizabilitățile vizuale în Roșan, A. (coord), Psihopedagogie specială.Modele de evaluare și intervenție, Iași, Editura Polirom, pp.152-186 Hatwell,Y., Streri, A., Gentaz, E. (2000). Toucher pour connaîatre. Psychologie cognitive de la perception.

Etapele cercetării educaționale (selecția temelor de

CONCEPTE ȘI MODELE ALE MANAGEMENTULUI CALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR..... Eroare! Marcaj în document nedefinit. 3.2.1. Produsul operaționalizarea conceptelor..... 26 5.3. REZULTATELE CERCETĂRII..... 28 5.3.1. Rezultate privind caracteristicile procesului de ocupare. prin raportare la modele teoretice consacrate și la datele empirice existente în literatura de specialitate; impactul, validarea teoretică/practică a cercetării care trebuiesc evidențiate prin faptul că cercetarea contribuie la dezvoltarea cunoașterii științifice de profil

Operaționalizarea obiectivelor educaționale. conceptelor din sfera didacticii generale. Prin structură și conținut ea oferă nouă teme modele de proiectare, orientări moderne în teoria evaluării etc. Îi sfătuim pe cei care vor parcurge această carte să urmeze logica temelor expuse, s exemple, înţelegere parţială) 3. Realizarea conceptelor de etnocentrism, stereotipie, constructivism social Concluzii Modelul de formare lingvistică și culturală permite formarea unor competenţe Operaționalizarea constructului anticipativ al obiectivelor Operaționalizarea este procesul de conversie a conceptelor în comportamente observabile specifice pe care un cercetător le poate măsura. Precizia se referă la exactitatea oricărei măsuri date. Fiabilitatea se referă la probabilitatea ca o anumită construcție operaționalizată să producă aceleași rezultate dacă este reevaluată

Metodologii și Rapoarte CALIEDU - CALIED

(I) Operaționalizarea este procesul prin care întrebările sau ipotezele de cercetare primesc o dimensiune practică, mai precis, sunt formulate în așa fel încât să poată fi implementate, testate și verificate, sau experimentate. În acest sens, devine capitală sarcina de elaborare și definire a conceptelor care constituie. Operaționalizarea conceptelor din sfera dezvoltării sociale Concluzii Capitolul II: Cadrul normativ ONU și UE privind ocuparea și incluziunea socială (3 ore) Introducere 1. Documente ale ONU. Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă 2. Politica socială și politica de ocupare în Uniunea Europeană. Evoluție istorică și cadre generale 3 Operaționalizarea mai stabilește și nivelul de măsurare la care ne propunem să ajungem, unităţile de măsură cele mai potrivite etc. De la operaţionalizarea conceptelor ajungem la nivelul.

Manual Intuitext de Chimie clasa a VII-a - Locul 1 la

sociologia deviantei ministerul educației naționale universitatea decembrie facultatea de drept și științe sociale specializarea: sociologie problematic Întelegerea și operaționalizarea instrumentelor, conceptelor și teoriilor microeconomice în vederea dezvoltarii unei analize economice solide; Cursul este organizat în patru module interactive, cu studii de caz, exemple concrete, simulări de situații și exerciții practice.. Temă de predat pentru 19 noiembrie: Chestionar, cu introducerea pentru respondenți, operaționalizarea conceptelor și argumentarea structurii și ordinii chestionarului. 19 noiembrie Eșantionare POP, Chapter 5 - Sampling 26 noiembrie Nonrăspunsuri POP, Chapter 7 - Nonresponse 3 decembrie Sondaje online POP, Chapter 8 - Online Poll conceptelor de insurgenţă şi contrainsurgenţă, aşa cum sunt descrise la nivelul Alianţei, dar şi al unor state membre NATO care deţin experienţă bogată în mediul operaţional de tip insurgenţă - contrainsurgenţă. ISBN 978-606-660-256-3 Lt. col. lector univ. dr. Marius Valeriu PĂUNESCU OPERAȚII DE CONTRAINSURGENȚ Familiarizarea cu selectarea și operaționalizarea obiectivelor educative care vor regla activitățile conceptelor şi a legăturilor dintre ele constituindu-se ca un important instrument pentru predare, învăţare, cercetare, evaluare și este aplicabilă la toate nivelurile şi la toate (de exemplu, l

Manual Chimie clasa a VII-a - Descărcați GRATUIT

Federația Societatea Civilă Românească (FSCR) prin Președinte, Dipl. Ec. Petre Răcănel, în calitate de lider al Grupului de Inițiativă, adresăm, autorităților române și opiniei publice, următoarele propuneri pertinente și legitime, destinate națiunii române, referitoare la urgența adoptării măsurilor tehnico- științifice și economiceși a coordonării. 7. Operaționalizarea variabilelor sociale ale comportamentului consumatorului 4 Prelegerea, conversaţia euristică, explicaţia, dezbaterea, simularea de situaţii Bibliografie:2 1.Dobre C. - Comportamentul consumatorului şi practica de marketing, Editura Mirton,Timişoara, 200 Exemple de cercetări educaționale (2 ore) Oc8, Oab6, Oat3 Prelegerea, problematizarea, conversația, dezbaterea. Suport de curs/prezentare ppt - pus la dispoziție de către titularul de curs: Ilie M. D. (2019). Note de curs. Secțiunea 6. Curs de recapitulare și sinteză (2 ore) Oat1, Oat2, Oat3, Oat4 Prelegerea, problematizarea, conversația Teoria autoreglării ( SRT ) este un sistem de gestionare personală conștientă care implică procesul de ghidare a propriilor gânduri, comportamente și sentimente pentru atingerea obiectivelor.Autoreglarea constă în mai multe etape, iar indivizii trebuie să funcționeze ca contribuabili la propria motivație, comportament și dezvoltare în cadrul unei rețele de influențe care.

· Cunoaşterea conceptelor de bază proprii disciplinei şi sesizarea interdependenţelor dintre ele. · Aplicarea achiziţiilor în oferirea de exemple, în conceperea de ilustrări, în realizarea de analize și exerciţii aplicative. · Integrarea achiziţiilor acestei discipline cu achiziţii proprii altor discipline studiate în parale Interferențe economice AE Vol. 19 • Nr. 46 • August 2017 583 SCENARII EDUCAȚIONALE INOVATIVE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA DE TIP JOC Ion Smeureanu1 și Narcisa Isăilă2 1)Academia de Studii Economice din Bucureşti, România 2) Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, București, România Vă rugăm să citați acest articol astfel organizații internaționale în operaționalizarea durabilității în domeniul patri-moniului cultural. Autorii aduc mai multe exemple de implicare a ICOMOS în promovarea dezvoltării durabile în domeniul patrimoniului cultural, cum ar fi Planul de acțiuni (ICOMOS, 2017). În finalul capitolului, Jane Thompson (Ita Delimitarea conceptelor teoriei economice; Evaluarea rolului microeconomiei în sistemul obiectivele, natura conținutului, particularitățile grupului școlar etc. Operaționalizarea strategiei se va realiza prin metode, tehnici de predare pentru crearea competențelor profesionale. exemple, experiențe pentru asigurarea eficienței. Cunoaștere și Informații. Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei informaţiilor este o. a) Definirea şi analiza operațională a conceptelor: finalitate, ideal, scop, obiectiv. b) Taxonomia finalităților. Criterii şi sisteme de referință: macro-micro (finalități de. sistem - finalități de proces); grad de generalitate; competențe generale, competențe specifice; c) Operaționalizarea obiectivelor educaționale